สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านประกาศเพิ่มเติมเลือก
  ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประเภทรับตรง รอบ 2 ปีการศึกษา 2559
ประเภทรับสมัครเลือก
   ภาคปกติ ประเภทรับตรง(รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2559
   สอบคัดเลือกภาคพิเศษ(ส.-อา.) รุ่น15 ปีการศึกษา 2559
   สอบคัดเลือกภาคพิเศษ(อ.-ศ.) รุ่น15 ปีการศึกษา 2559


หมายเหตุ :ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกประเภท ตรวจสอบสถานะการสมัครและข้อมูลการชำระเงิน หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาสำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่มีตราประทับจากธนาคาร แล้วส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข   02-1601262