สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบคัดเลือกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)อ่านประกาศเพิ่มเติมเลือก
  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ประเภทรับสมัครเลือก
   ภาคปกติ ประเภทรับตรง(รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2558


หมายเหตุ :ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกประเภท ตรวจสอบสถานะการสมัครและข้อมูลการชำระเงิน หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาสำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่มีตราประทับจากธนาคาร แล้วส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข   02-1601262