สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบคัดเลือกภาคปกติ/ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558อ่านประกาศเพิ่มเติมเลือก
  ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบกกับมหาวิทยาลัยฯ ภาคเรียนที่ 1/2558


ประเภทรับสมัครเลือก
   ภาคปกติ ประเภทรับตรง(รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2558
   สอบคัดเลือกภาคพิเศษ(ส.-อา.) รุ่น14 ปีการศึกษา 2558
   สอบคัดเลือกภาคพิเศษ(อ.-ศ.) รุ่น14 ปีการศึกษา 2558


หมายเหตุ :ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกประเภท ตรวจสอบสถานะการสมัครและข้อมูลการชำระเงิน หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาสำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่มีตราประทับจากธนาคาร แล้วส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข   02-1601262