สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบคัดเลือกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558อ่านประกาศเพิ่มเติมเลือก
  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ประเภทรับสมัครเลือก
   ภาคปกติ ประเภททุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2558
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 - ความสามารถทางวิชาการ
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 - ความสามารถพิเศษด้านดนตรี
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 - ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย และการละคร
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 - ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย-หญิง))
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (บาสเกตบอล)
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (เทควันโด)
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (แบดมินตัน)
   ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 - ความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ฟุตซอล)
   ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558


หมายเหตุ :ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกประเภท ตรวจสอบสถานะการสมัครและข้อมูลการชำระเงิน หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาสำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่มีตราประทับจากธนาคาร แล้วส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข   02-1601262