สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบคัดเลือกภาคปกติ/ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2อ่านประกาศเพิ่มเติมเลือก
  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททุนเพชรสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557
  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
  ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2557


ประเภทรับสมัครเลือก
   ภาคปกติ ประเภทรับตรง(รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2557
   สอบคัดเลือกภาคพิเศษ(ส.-อา.) รุ่น13 ปีการศึกษา 2557
   สอบคัดเลือกภาคพิเศษ(อ.-ศ.) รุ่น13 ปีการศึกษา 2557


หมายเหตุ :ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกประเภท ตรวจสอบสถานะการสมัครและข้อมูลการชำระเงิน หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาสำเนาใบเสร็จการชำระเงินที่มีตราประทับจากธนาคาร แล้วส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข   02-1601262