ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ข่าวประชาสัมพันธ์
    แจ้งสถานที่มารายงานตัวนักศึกษา รอบ Admission และรับตรงอิสระ (รอบ 4, 5) ปีการศึกษา 2561    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รับตรงอิสระ (รอบ 5)
    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 Admission (รอบ 4)
    กำหนดการลงทะเบียนและรายตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 ดังนี้
    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
    กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการขอยกเลิกรายวิชา (W) และประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 ที่เว็บไซต์ reg.ssru.ac.th มีดังนี้

กิจกรรมวิชาการกำหนดการ
 การยกเลิกรายวิชา (W) ที่เว็บไซต์ reg.ssru.ac.th
  นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th2 - 19 กรกฎาคม 2561
 การประเมินอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ reg.ssru.ac.th
  1. นักศึกษา รหัส 54 ถึง 581 - 7 กรกฎาคม 2561
  2. นักศึกษา รหัส 59 ถึง 608 - 14 กรกฎาคม 2561

    ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1/2561
  1. นักศึกษา รหัส 54 - 60 ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th2 - 13 กรกฎาคม 2561
  2. นักศึกษา รหัส 54 - 60 ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาตามที่กำหนด2 - 13 กรกฎาคม 2561
  3. นักศึกษา รหัส 54 - 58 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th18 - 24 กรกฎาคม 2561
  4. นักศึกษา รหัส 59 - 60 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th25 - 31 กรกฎาคม 2561
  5. นักศึกษา รหัส 61 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th1 - 8 สิงหาคม 2561
    ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (3/2560) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ reg.ssru.ac.th ดังนี้

กิจกรรมวิชาการวันยื่นคำร้อง
  1. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th26 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2561
  2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th29 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2561
  3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th17 กันยายน 2561
  4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th17 ตุลาคม 2561

    กำหนดการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
    ประกาศสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แจ้งให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีล่าช้า (27 พฤศจิกายน 2560)
    คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
    สำหรับอาจารย์ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสอาจารย์ผู้สอน และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรณีป้อนรหัสผ่านด้วยเลขบัตรประชาชนไม่ผ่านให้ใช้รหัสอาจารย์ผู้สอนแทน)

    สำหรับนักศึกษา เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสนักศึกษา และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
    กำหนดการเปิด - ปิดการให้บริการ
    แจ้งวิธีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และตรวจสอบผลการเรียน
         ขณะนี้นักศึกษาสามารถ ประเมินผลการสอนผู้สอน, ประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชา และ ประเมินผล/ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

         โดยทำการเข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนู "ระบบประเมินการเรียนการสอน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ระบบประเมินการเรียนการสอน"

         กรณีต้องการตรวจสอบผลการเรียนให้คลิกที่เมนู "ผลการเรียนรายภาคเรียน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ผลการเรียนรายภาคเรียน"