ระบบลงทะเบียนประวัติบัณฑิต

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย/ผู้ดูแลระบบ)