ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ข่าวประชาสัมพันธ์
    สำหรับอาจารย์ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสอาจารย์ผู้สอน และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรณีป้อนรหัสผ่านด้วยเลขบัตรประชาชนไม่ผ่านให้ใช้รหัสอาจารย์ผู้สอนแทน)

    สำหรับนักศึกษา เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสนักศึกษา และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
    กำหนดการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2559 ด้วยตนเอง (Free Enrollment) ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

รหัสนักศึกษาวันที่ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอน
  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 5921 - 28 พฤศจิกายน 2559
  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 5829 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 577 - 14 ธันวาคม 2559
  นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 51 ถึง 5615 - 22 ธันวาคม 2559
    กำหนดการเปิด - ปิดการให้บริการ
    การขอรับใบปริญญาบัตร และค่าธรรมเนียมขอรับล่าช้า เกิน 2 ปี
    แจ้งวิธีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และตรวจสอบผลการเรียน
         ขณะนี้นักศึกษาสามารถ ประเมินผลการสอนผู้สอน, ประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชา และ ประเมินผล/ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

         โดยทำการเข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนู "ระบบประเมินการเรียนการสอน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ระบบประเมินการเรียนการสอน"

         กรณีต้องการตรวจสอบผลการเรียนให้คลิกที่เมนู "ผลการเรียนรายภาคเรียน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ผลการเรียนรายภาคเรียน"