ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศแจ้งปิดให้บริการจุดบริการ One-Stop-Service สำนักงานอธิการบดี
         เนื่องจากเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2560 กองบริการการศึกษาจึงขอแจ้งการปิดให้บริการจุด One Stop Services อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชม. และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 17 เมษายน 2560 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่
    กำหนดการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ด้วยตนเอง (Free Enrollment) ผ่านเว็บไซต์ http://reg.ssru.ac.th มีดังนี้

ภาคเรียนที่ 3/2559
รหัสนักศึกษากำหนดการ
  1. นักศึกษา รหัส 53 ถึง 5721 - 26 เมษายน 2560
  2. นักศึกษา รหัส 5827 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560
  3. นักศึกษา รหัส 593 - 8 พฤษภาคม 2560

ภาคเรียนที่ 1/2560
รหัสนักศึกษากำหนดการ
  1. นักศึกษา รหัส 53 ถึง 5712 - 17 กรกฎาคม 2560
  2. นักศึกษา รหัส 5818 - 24 กรกฎาคม 2560
  3. นักศึกษา รหัส 5925 - 31 กรกฎาคม 2560
  4. นักศึกษา รหัส 601 - 7 สิงหาคม 2560
    กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการขอยกเลิกรายวิชา และประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

กิจกรรมวิชาการกำหนดการ
 การยกเลิกรายวิชา (W) ที่เว็บไซต์ reg.ssru.ac.th
  นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th22 มีนาคม - 5 เมษายน 2560
 การประเมินอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ reg.ssru.ac.th
  1. นักศึกษา รหัส 5922 - 28 มีนาคม 2560
  2. นักศึกษา รหัส 5829 มีนาคม - 4 เมษายน 2560
  3. นักศึกษา รหัส 51-575 - 12 เมษายน 2560

    กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

กิจกรรมวิชาการวันยื่นคำร้อง
  1. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th5 - 31 มกราคม 2560
  2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th1 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2560
  3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th22 มิถุนายน 2560
  4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th21 กรกฎาคม 2560

    สำหรับอาจารย์ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสอาจารย์ผู้สอน และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรณีป้อนรหัสผ่านด้วยเลขบัตรประชาชนไม่ผ่านให้ใช้รหัสอาจารย์ผู้สอนแทน)

    สำหรับนักศึกษา เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสนักศึกษา และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
    กำหนดการเปิด - ปิดการให้บริการ
    การขอรับใบปริญญาบัตร และค่าธรรมเนียมขอรับล่าช้า เกิน 2 ปี
    แจ้งวิธีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และตรวจสอบผลการเรียน
         ขณะนี้นักศึกษาสามารถ ประเมินผลการสอนผู้สอน, ประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชา และ ประเมินผล/ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

         โดยทำการเข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนู "ระบบประเมินการเรียนการสอน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ระบบประเมินการเรียนการสอน"

         กรณีต้องการตรวจสอบผลการเรียนให้คลิกที่เมนู "ผลการเรียนรายภาคเรียน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ผลการเรียนรายภาคเรียน"