ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แจ้งให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีล่าช้า (27 พฤศจิกายน 2560)
    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 Portfolio รอบ 1/1
    สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภททุนเพชรสุนันทา โควตา (รอบ 2)
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา และทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561
             ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ 
             โครงการทุนเพชรสุนันทา 


    กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS)

             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS 
             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด แผนรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละรอบ/สาขาวิชาที่เปิดรับ 
             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ประกาศรับสมัคร การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1 ระบบ TCAS
             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ประกาศรับสมัคร การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2 ระบบ TCAS 
    กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

กิจกรรมวิชาการวันยื่นคำร้อง
  1. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560
  2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2560
  3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th20 มกราคม 2561
  4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th20 กุมภาพันธ์ 2561

    การรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559
    คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
    สำหรับอาจารย์ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสอาจารย์ผู้สอน และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรณีป้อนรหัสผ่านด้วยเลขบัตรประชาชนไม่ผ่านให้ใช้รหัสอาจารย์ผู้สอนแทน)

    สำหรับนักศึกษา เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสนักศึกษา และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
    กำหนดการเปิด - ปิดการให้บริการ
    แจ้งวิธีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และตรวจสอบผลการเรียน
         ขณะนี้นักศึกษาสามารถ ประเมินผลการสอนผู้สอน, ประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชา และ ประเมินผล/ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

         โดยทำการเข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนู "ระบบประเมินการเรียนการสอน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ระบบประเมินการเรียนการสอน"

         กรณีต้องการตรวจสอบผลการเรียนให้คลิกที่เมนู "ผลการเรียนรายภาคเรียน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ผลการเรียนรายภาคเรียน"