ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ข่าวประชาสัมพันธ์
    กำหนดการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต
    ประกาศสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

กิจกรรมวิชาการวันยื่นคำร้อง
  1. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th5 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561
  2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th9 กุมภาพันธ์ - 25 พฤษภาคม 2561
  3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th20 มิถุนายน 2561
  4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th20 กรกฎาคม 2561

    กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการขอยกเลิกรายวิชา (W) และประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

กิจกรรมวิชาการกำหนดการ
 การยกเลิกรายวิชา (W) ที่เว็บไซต์ reg.ssru.ac.th
  นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th2 - 18 เมษายน 2561
 การประเมินอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ reg.ssru.ac.th
  1. นักศึกษา รหัส 6022 - 28 มีนาคม 2561
  2. นักศึกษา รหัส 5929 มีนาคม - 4 เมษายน 2561
  3. นักศึกษา รหัส 53 ถึง 585 - 12 เมษายน 2561

    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แจ้งให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีล่าช้า (27 พฤศจิกายน 2560)
    สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภททุนเพชรสุนันทา โควตา (รอบ 2)
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา และทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561
             ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ 
             โครงการทุนเพชรสุนันทา 


    กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS)

             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS
             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด แผนรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละรอบ/สาขาวิชาที่เปิดรับ
             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ประกาศรับสมัคร การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1 ระบบ TCAS
             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ประกาศรับสมัคร การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2 ระบบ TCAS 
             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ประกาศรับสมัคร การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
    คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
    สำหรับอาจารย์ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสอาจารย์ผู้สอน และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรณีป้อนรหัสผ่านด้วยเลขบัตรประชาชนไม่ผ่านให้ใช้รหัสอาจารย์ผู้สอนแทน)

    สำหรับนักศึกษา เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสนักศึกษา และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
    กำหนดการเปิด - ปิดการให้บริการ
    แจ้งวิธีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และตรวจสอบผลการเรียน
         ขณะนี้นักศึกษาสามารถ ประเมินผลการสอนผู้สอน, ประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชา และ ประเมินผล/ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

         โดยทำการเข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนู "ระบบประเมินการเรียนการสอน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ระบบประเมินการเรียนการสอน"

         กรณีต้องการตรวจสอบผลการเรียนให้คลิกที่เมนู "ผลการเรียนรายภาคเรียน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ผลการเรียนรายภาคเรียน"