ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ข่าวประชาสัมพันธ์
    กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบที่ 4 และ 5

(คลิกที่นี่เพื่อขยายภาพ)(คลิกที่นี่เพื่อขยายภาพ)
    กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS)

             ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2/2561     กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (ฉบับแก้ไข 15 พ.ค. 2561)

(คลิกที่นี่เพื่อดู ปฏิทินการรับสมัคร)(คลิกที่นี่เพื่อดู จำนวนรับสมัคร)

    กำหนดการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
    ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ที่ reg.ssru.ac.th ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (3/2560)
กิจกรรมวิชาการกำหนดการ
  1. นักศึกษา รหัส 53 ถึง 58 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561
  2. นักศึกษา รหัส 59 ถึง 60 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th3 - 9 พฤษภาคม 2561
ภาคเรียนที่ 1/2561
  1. นักศึกษา รหัส 54 - 60 ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th2 - 13 กรกฎาคม 2561
  2. นักศึกษา รหัส 54 - 60 ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาตามที่กำหนด2 - 13 กรกฎาคม 2561
  3. นักศึกษา รหัส 54 - 58 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th18 - 24 กรกฎาคม 2561
  4. นักศึกษา รหัส 59 - 60 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th25 - 31 กรกฎาคม 2561
  5. นักศึกษา รหัส 61 ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่ reg.ssru.ac.th1 - 8 สิงหาคม 2561
    ประกาศสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้

กิจกรรมวิชาการวันยื่นคำร้อง
  1. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th5 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561
  2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th9 กุมภาพันธ์ - 25 พฤษภาคม 2561
  3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th20 มิถุนายน 2561
  4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาล่าช้า ที่ reg.ssru.ac.th20 กรกฎาคม 2561

    ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แจ้งให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีล่าช้า (27 พฤศจิกายน 2560)
    สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภททุนเพชรสุนันทา โควตา (รอบ 2)
    ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา และทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561
             ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ
             โครงการทุนเพชรสุนันทา


    กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS)

             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS
             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด แผนรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละรอบ/สาขาวิชาที่เปิดรับ
             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ประกาศรับสมัคร การรับด้วย Portfolio รอบ 1/1 ระบบ TCAS
             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ประกาศรับสมัคร การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2 ระบบ TCAS
             คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ประกาศรับสมัคร การรับด้วย Portfolio รอบ 1/2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
    สำหรับอาจารย์ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสอาจารย์ผู้สอน และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (กรณีป้อนรหัสผ่านด้วยเลขบัตรประชาชนไม่ผ่านให้ใช้รหัสอาจารย์ผู้สอนแทน)

    สำหรับนักศึกษา เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบให้ป้อนชื่อผู้ใช้ด้วย รหัสนักศึกษา และ ป้อนรหัสผ่านด้วย เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
    กำหนดการเปิด - ปิดการให้บริการ
    แจ้งวิธีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และตรวจสอบผลการเรียน
         ขณะนี้นักศึกษาสามารถ ประเมินผลการสอนผู้สอน, ประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชา และ ประเมินผล/ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

         โดยทำการเข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนู "ระบบประเมินการเรียนการสอน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ระบบประเมินการเรียนการสอน"

         กรณีต้องการตรวจสอบผลการเรียนให้คลิกที่เมนู "ผลการเรียนรายภาคเรียน" (ด้านซ้ายมือ) หรือคลิกที่เมนูด้านบน เลือกเมนู "นักศึกษา" -> "ตรวจสอบ" -> "ผลการเรียนรายภาคเรียน"